Privacybeleid

Toelichting

Dit Privacybeleid is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt. Als u deze tekst niet volledig wil lezen kan u hier klikken om naar de home page van Poelmans Juweliers te gaan.

  • Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Dirk Poelmans (hierna: poelmansjuweliers.be)

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website poelmansjuweliers.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 2 – Welke gegevens we over u verwerken

2.1.poelmansjuweliers.be verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens die u zelf invult in op onze site. Het gaat daarbij om:

Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website;

Categorie 2, bij registratie via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf, adresgegegevens, e-mail, telefoonnummer, eventueel tafelnummer, datum en tijdsstip van registratie;

Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

2.2. poelmansjuweliers.be kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen: 

Door uw registratie en gebruik van de Website;

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10.

Artikel 3 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken 

3.2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens NOOIT voor direct marketing. De website heeft enkel tot doel om de verplichte registratie bij indoor sportevenementen met al dan niet bijhorende HORECA-bezoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, om een mogelijke tracering door de overheid naar COVID-19 besmettingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Artikel 4 – Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve overheidsinstanties in het kader van tracering van besmetting (COVID-19).

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 5 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Na 2 weken worden de gegevens automatisch volledig gewist (in regio Antwerpen na 4 weken cfr de lokale Politieverordening).

Artikel 6 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar privacy@poelmansjuweliers.be. 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 7 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan poelmansjuweliers.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 10 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Prestatiecookies

Niet van toepassing.

Functionele cookies

Niet van toepassing.

Doelgroepgerichte cookies

Niet van toepassing

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op privacy@poelmansjuweliers.be. 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.